สันทัด พรประเสริฐมานิต, Ph. D.
ที่ปรึกษาด้านสถิติสำหรับจิตวิทยา สังคมศาสตร์ และครุศาสตร์
อีเมลล์: psunthud@gmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัว: http://www.sunthud.com
เว็บไซต์บริษัทที่ปรึกษา: www.mindanalytica.com
เว็บไซต์ธุรกิจครอบครัว: www.saitarnshop.com
ช่อง YouTube (ภาษาไทย): ลิงค์
ช่อง YouTube (ภาษาอังกฤษ): ลิงค์
GitHub: Link