การอนุญาตในการใช้ข้อมูล

ชุดคำสั่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้เป็นผู้ดูแลชุดคำสั่งเหล่านี้ในปัจจุบันเนื่องจากผมไม่ได้ทำวิชาชีพด้านวิชาการแล้ว หากคุณพบข้อผิดพลาดในโปรแกรม กรุณาติดต่อผู้ดูแลในแต่ละชุดข้อมูลโดยตรง

ชุดคำสั่ง simsem

ชุดคำสั่งใน R นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสร้างข้อมูลและนำข้อมูลที่สร้างมานั้นมาวิเคราะห์ด้วยสถิติโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ประโยชน์ของการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นมานั้น สามารถทำประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์กำลัง การหาจุดตัดในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล หรือการออกแบบโมเดลที่กำหนดให้มีค่าสูญหายแบบมีแบบแผน ดูรายละเอียดที่นี่

ชุดคำสั่ง semTools

ชุดคำสั่งใน R นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เรารวบรวมฟังก์ชั่นนี้เป็นชุดคำสั่งที่หากมีใครที่สร้างฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์สำหรับ SEM ขึ้นมา ก็สามารถนำมาเผยแพร่ในชุดคำสั่งของเรา แล้วทางเราจะดูแลฟังก์ชั่นเหล่านั้นให้ ปัจจุบัน semTools เป็นที่รู้จักในการจัดการข้อมูลสูญหาย จัดการตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง หาค่าความเที่ยง ฯลฯ ดูรายละเอียดที่นี่

โปรแกรม PAWS (Power analysis and Width of Confidence Inverval for Sample Size Estimation)

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม PAWS นี้ คือ เพื่อช่วยให้นักวิจัยหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการออกแบบการสุ่มระดับกลุ่ม (Clustered Randomized Designs) โปรแกรมนี้จะหากลุ่มตัวอย่างทั้งจำนวนกลุ่มและจำนวนสมาชิกภายในกลุ่มที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น กำลังในการทดสอบทางสถิติ, ความแม่นยำในการประมาณค่าพารามิเตอร์, และค่าใช้จ่าย กล่าวคือ PAWS สามารถหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบกลุ่มและบุคคล ที่จะให้กำลังทางสถิติ (หรือความกว้างของช่วงเชื่อมั่นของขนาดอิทธิพล) ในระดับที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ดูรายละเอียดที่นี่

ฟังก์ชั่นที่ร่วมเขียนในชุดคำสั่ง MBESS

MBESS เป็นชุดคำสั่งใน R ที่รวบรวมฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนวณขนาดอิทธิพล ช่วงเชื่อมั่น และการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ผมได้ไปเขียนฟังก์ชั่นการหาช่วงเชื่อมั่นของความเที่ยงใหม่ (ทั้งอัลฟ่า และโอเมก้า) ผมเขียนฟังก์ชั่นสำหรับการคำนวณกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ความกว้างช่วงเชื่อมั่นที่ต้องการ ในการออกแบบการทดลองแบบการสุ่มระดับกลุ่มด้วย เว็บไซต์ MBESS

ตารางคำนวณทางสถิติ

ช่วงเชื่อมั่นของค่าสหสัมพันธ์แบบ Pearson. Excel

การทดสอบความแตกต่างระหว่าง Scaled Chi-square. Excel