ยินดีต้อนรับ!

ผมได้ใส่เอกสารทางวิชาการของผมทั้งหมดไว้ที่นี่ ขอให้คุณเพลิดเพลินในการอ่านและอ้างถึง (หากคุณได้ใช้เอกสารนั้น) คุณสามารถติดต่อผมได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ

หมายเหตุ

ไฟล์ที่ด้านในเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นลิงค์สีน้ำเงินหรือตารางสีน้ำเงิน ไฟล์ที่ด้านในเป็นภาษาไทยจะเป็นลิงค์สีแดงหรือตารางสีแดง

บทความที่ได้รับการทบทวนจากนักวิจัยอื่น (Peer Reviewed Articles)

Heene, M., Maraun, M., Glushko, N., & Pornprasertmanit, S. (in press). The devil is mainly in the nuisance parameters: Performance of structural fit indices under misspecified structural models in SEM. Meta-Psychology.

พธู พิมพ์ระเบียบ, วิทสินี บวรอัศวกุล, สันทัด พรประเสริฐมานิต, ศิพัฒน์ ไตรอุโฆษ, และ สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ (2564). อิทธิพลกำกับของการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์ด้านความเป็นส่วนบุคคลในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการค้าและความเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 43(4), 38-59. เอกสาร.

Inthuyos, N., Chaiwutikornwanich, A., & Pornprasertmanit, S. (2021). "Everyone else does it": Influence of colleagues’ cheating and psychological mechanisms on individuals’ cheating in an organization. Kasetsart Journal of Social Sciences, 42, 770-778. Paper.

Kelley, K., & Pornprasertmanit, S. (2016). Confidence intervals for population reliability coefficients: Evaluation of methods, recommendations, and software for homogeneous composite measures. Psychological Methods, 21, 69-92. Paper.

Pornprasertmanit, S., & Schneider, W. J. (2014). Accuracy in parameter estimation in cluster randomized designs. Psychological Methods, 19, 356-379. Paper.

Pornprasertmanit, S., Lee, J., & Preacher, K. J. (2014). Ignoring clustering in confirmatory factor analysis: Some consequences for model fit and standardized parameter estimates. Multivariate Behavioral Research, 49, 518-543. Paper. Online Appendices.

Schoemann, A. S., Miller, P. J., Pornprasertmanit, S., & Wu, W. (2014). Using Monte Carlo simulations to determine power and sample size for planned missing designs. International Journal of Behavioral Development, 38, 471-479. Paper.

Hogue, C. M., Pornprasertmanit, S., Fry, M. D., Rhemtulla, M., & Little, T. D. (2013). Planned missing data designs for spline growth models in salivary cortisol research. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 17, 310-325. Paper.

Pornprasertmanit, S., Wu, W., & Little, T. D. (2013). Using a Monte Carlo approach for nested model comparisons in structural equation modeling. In R. E. Millsap, L. A. van der Ark, D. M. Bolt, & C. M. Woods (Eds.), Springer proceedings in mathematics and statistics (pp. 187-197). New York: Springer. Paper.

Geldhof, G. J., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Little, T. D. (2013). Orthogonalizing through residual centering: Extended applications and caveats. Educational and Psychological Measurement, 73, 27-46. Paper. Supplemental Materials.

Pornprasertmanit, S., & Little, T. D. (2012). Determining directional dependency in causal associations. International Journal of Behavioral Development, 36, 313-322. Paper. Commented Paper. Rejoinder. Appendix A: Mathematical Proof. Appendix B: R Script. Appendix C: Simulation Study on the target paper's guideline.

งานตีพิมพ์อื่น

Jorgensen, T. D., Garnier-Villarreal, M., Pornprasertmanit, S., & Lee, J. (2019). Small-variance priors can prevent detecting important misspecifications in Bayesian confirmatory factor analysis. In M. Wiberg, S. A. Culpepper, R. Janssen, J. González, & D. Molenaar (Eds.), Quantitative psychology: The 83rd annual meeting of the Psychometric Society, New York, NY. Paper.

Pornprasertmanit, S., & Wu, W. (2014). The unified approach for model evaluation in structural equation modeling. Doctoral dissertation in quantitative psychology from the University of Kansas. Paper.

Pornprasertmanit, S., Wu, W., & Little, T. D. (2013). Taking into account sampling variability of model selection indices: A parametric bootstrap approach. Multivariate Behavioral Research, 48, 168-169 (Abstract). Paper.

Pornprasertmanit, S. & Schneider, W. J. (2010). Efficient sample size for power and desired accuracy in Cohen's d estimation in two-group cluster randomized design. Master Thesis in quantitative psychology from the Illinois State University. More Details.

นงลักษณ์ วิรัชชัย, อวยพร เรืองตระกูล, วรรณี เจตจำนงนุช, สันทัด พรประเสริฐมานิต, อัครเดช เกตุฉ่ำ, และคณะ (2552). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย: การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis). กรุงเทพ: สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสาร.

สันทัด พรประเสริฐมานิต, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์, และ ทิพย์นภา หวนสุริยา. (2551). รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน: เจตคติและพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. รายละเอียดเพิ่มเติม.

ทรงเกียรติ ล้นหลาม, พรรณระพี สุทธิวรรณ, และ สันทัด พรประเสริฐมานิต (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย. วารสารวิจัยสุขภาพ, 22, 91-96. ลิงค์. เอกสาร.

สันทัด พรประเสริฐมานิต. (2007). การเขียนรายงาน. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสาร.

สันทัด พรประเสริฐมานิต และ ทิพย์นภา หวนสุริยา (ธันวาคม 2549). การทำนายความร่วมมือของผู้ป่วยในการบำบัดยาเสพติดด้วยความพึงพอใจของผู้ป่วย และเจตคติของผู้ป่วยต่อการบำบัดยาเสพติด กรณีศึกษาสถาบันธัญญารักษ์. เอกสารการประชุมวิเชาการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก, 6, 19-27. ส่วนหนึ่งของโครงการระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รายละเอียดเพิ่มเติม

สันทัด พรประเสริฐมานิต, กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์, จิรภัทร รวีภัทรกุล, วิกานดา ศรีจรัสรุ่ง, ชัยพร ภัทรวารีกุล, ปวันรัตน์ โกเมนเอก และคณะ (ธันวาคม, 2547). พฤติกรรมการทุจริตในการสอบของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร: ความชุก และสาเหตุของปัญหา. เอกสารการประชุมวิเชาการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก, 4, 73-86. รายละเอียดเพิ่มเติม

การนำเสนอ สัมมนา

สันทัด พรประเสริฐมานิต. (มีนาคม, 2565). เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา. การนำเสนอที่ได้รับเชิญจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Presentation.

สันทัด พรประเสริฐมานิต. (ธันวาคม, 2564). เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย. Invited talk, การนำเสนอที่ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. Presentation.

Sriutaisuk, S., & Pornprasertmanit, S. (May, 2017). Comparing Methods for Adding Control Variables in Structural Equation Modeling. Paper presented at the Modern Modeling Methods (M3) Conference, Storrs, CT. Presentation.

สันทัด พรประเสริฐมานิต. (มกราคม, 2559). การจัดการข้อมูลสูญหาย. การนำเสนอที่ได้รับเชิญจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสารนำเสนอ.

สันทัด พรประเสริฐมานิต., & Ken Kelley. (October, 2015). ช่วงเชื่อมั่นในการประมาณค่าความเที่ยงในประชากร. การนำเสนอที่ได้รับเชิญจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสารนำเสนอ.

Pornprasertmanit, S., & Wu, W. (October, 2015). The unified approach for model evaluation in structural equation modeling. Invited talk, Department of Educational Research and Psychology, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Presentation.

Schoemann, A. M., Pornprasertmanit, S., & Miller, P. (May, 2014). semTools: Useful tools for SEM with R. Paper presented at the Modern Modeling Methods (M3) Conference, Storrs, CT. Presentation. Code. Package Link.

Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Miller, P. (May, 2014). simsem: SIMulated Structural Equation Modeling in R. Paper presented at the Modern Modeling Methods (M3) Conference, Storrs, CT. Presentation. Code. Package Link.

Pornprasertmanit, S. (April, 2014). The unified approach for model evaluation in structural equation modeling. Invited talk, Institute for Measurement, Methodology, Analysis, & Policy, Texas Tech University, Lubbock, TX.

Pornprasertmanit, S. (December, 2013). Mediation. Invited talk, Faculty of Psychlogy, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Presentation. Example SPSS Data. Practice SPSS Data. R Script.

Pornprasertmanit, S., & Wu, W. (September, 2013). Improve the use of practical fit indices in structural equation modeling. Presentation given at the University of Kansas Quantitative Psychology Weekly Colloquium series, Lawrence, KS.

Pornprasertmanit, S., & Wu, W. (April, 2013). Statistical inference from nonrandom samples in psychological studies. Presentation given at the University of Kansas Quantitative Psychology Weekly Colloquium series, Lawrence, KS.

Little, T. D., Schoemann, A. M., Pornprasertmanit, S., & Miller, P. (October, 2012). simsem: SIMulated Structural Equation Modeling in R. Presentation given at the Tenth Annual Society of Multivariate Experimental Psychology, Vancouver, Canada. Presentation, Handout.

Pornprasertmanit, S., Wu, W., & Little, T. D. (October, 2012). Taking into account sampling variability of model selection indices: A parametric bootstrap approach. Poster (with honorable mention) presented at the Tenth Annual Society of Multivariate Experimental Psychology Graduate Student Pre-conference, Vancouver, Canada. Presentation, Example Code

Pornprasertmanit, S., Wu, W., & Little, T. D. (July, 2012). Using a parametric bootstrap approach for nested model comparisons in structural equation modeling. Presentation given at the 77th International Meeting of the Psychometric Society, Lincoln, NE. Presentation, Example Code

Schoemann, A. M., Pornprasertmanit, S., & Miller, P. J. (July, 2012). simsem: Simulated structural equation modeling in R. Presentation given at the International Meeting of the Psychometric Society, Lincoln, NE. Presentation, Example Code

Pornprasertmanit, S., Wu, W., & Little, T. D. (May, 2012). Monte Carlo Approach to Model Fit Evaluation in Structural Equation Modeling: How to Specify Trivial Misspecification. Poster presented at the APS Annual Convention, Chicago, IL. Paper, Example Code

Schoemann, A. M., Little, T. D., Rhemtulla, M., & Pornprasertmanit, S. (May, 2012). From discrete conditions to continuous factors: Rethinking methodological simulations. Presentation given at the Modern Modeling Methods Conference, Storrs, CT. Paper, Example Code

Boulton, A.*, Pornprasermanit, S.*, Jorgensen, T. D.*, & Hughes, R.* (April, 2012). Recent advances in model evaluation. To be presented at the University of Kansas Quantitative Psychology Weekly Colloquium series, Lawrence, KS. Presentations

Schoemann, A. M., & Pornprasertmanit, S. (February, 2012). simsem: An R package for the future generation of SEM. Paper presented at the weekly colloquium in the Center of Research Methods and Data Analysis, University of Kansas.More Details

Pornprasertmanit, S., Lee, J. & Preacher, K. J. (August, 2011). The effects of item intraclass correlation on multilevel confirmatory factor analysis: Is ignoring multilevel structure ever justified? Poster presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Washington, DC. Paper

Lee, J., Pornprasertmanit, S. & Preacher, K. J. (August, 2011). Type I Error and Power for Multilevel Confirmatory Factor Analysis in Detecting Cross-level Measurement and Structural Invariance. Poster presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Washington, DC.

Kelley, K., & Pornprasertmanit, S. (July, 2011). An evaluation of confidence intervals of composite reliability coefficients. Paper presented at Joint Statistical Meetings of the American Statistical Association, Miami, FL.

Pornprasertmanit, S., & Lee, J. (April, 2011). Is ignoring multilevel structure in confirmatory factor analysis ever justified? Paper presented at the first CRMDA workgroup symposium series in the Center of Research Methods and Data Analysis, University of Kansas.

Pornprasertmanit, S., Wu, W., & Little, T. D. (April, 2011). Say goodbye to cutoffs: Using empirical sampling distributions of fit indices to determine appropriate level of model fits in structural equation modeling. Paper presented at the weekly colloquium in the Center of Research Methods and Data Analysis, University of Kansas.

Pornprasertmanit, S., & Schneider, W. J. (October, 2010). Efficient sample size for power and desired accuracy in Cohen's d estimation in two-condition cluster randomized design. Paper presented at the weekly colloquium in the Center of Research Methods and Data Analysis, University of Kansas. More Details.

Pornprasertmanit, S. (March, 2010). Constructing confidence interval of any parameters in structural equation modeling. Presentation given at the Quantitative Professional Seminar at the Department of Psychology, Illinois State University. Presentation.

Pornprasertmanit, S., & Schneider, W. J. (October, 2009). Sample size estimation for two-group cluster randomized designs. Presentation given at the Quantitative Professional Seminar at the Department of Psychology, Illinois State University. More Details.

Pornprasertmanit, S. (January, 2009). Sample size for desired accuracy in Cohen's d estimation in multilevel designs. Presentation given at the Quantitative Professional Seminar at the Department of Psychology, Illinois State University. Presentation.

สันทัด พรประเสริฐมานิต, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์, และ ทิพย์นภา หวนสุริยา. (ตุลาคม, 2551) ผลการประเมินโครงการคุณธรรม 8 ประการ. การนำเสนอให้แก่สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารนำเสนอ.

สันทัด พรประเสริฐมานิต, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์, และ ทิพย์นภา หวนสุริยา. (ธันวาคม, 2550) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล: โครงการการประเมินคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน. การนำเสนอให้แก่สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารนำเสนอ.

สันทัด พรประเสริฐมานิต, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์, และ ทิพย์นภา หวนสุริยา. (สิงหาคม, 2550) การเก็บข้อมูล: โครงการประเมินคุณธรรม 8 ประการ. การนำเสนอให้แก่สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. Presentation.

สันทัด พรประเสริฐมานิต. (กันยายน, 2550). การประเมินคุณธรรม. การนำเสนอที่ได้รับเชิญจากการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย. เอกสารนำเสนอ.

Pornprasertmanit, S. (August, 2007) Descriptive statistics. Presentation given for the job talk at the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University, Thailand. Presentation.

การสัมภาษณ์

เด็กไทยกับความสดใสแห่งอนาคต. การถอดคำพูด (pp. 7-20).

การถ่ายทอดทางวิทยุ

เตรียมตัวสมัครงาน (2-13 มิถุนายน 2551). บทพูด.

ความซับซ้อนของคุณธรรม (24-28 กันยายน 2550). บทพูด.

ใบสมัครงาน มีอะรมากกว่าที่คิด! (27-31 สิงหาคม 2550). บทพูด.

จริงหรือที่การตัดสินใจของมนุษย์ใช้เหตุผล (4-8 มิถุนายน 2550)? บทพูด.

เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์

เอกสารและการนำเสนอเหล่านี้ ผมได้จัดทำขึ้นมาตั้งแต่ผลเรียนปริญญาตรี หรือเป็นเอกสารแนวคิดที่ผมว่างๆ แล้วเขียนขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่ง ผมใส่เอกสารเหล่านี้เอาไว้เผื่อใครสนใจ หากใครสนใจที่จะใช้เอกสารเหล่านี้ กรุณาติดต่ผลทางอีเมลล์.

Factors Affecting the Desire to Study in Graduate Level in Psychology that Emphasize Research Areas among Undergraduate Students. (2010). Paper. SPSS Data. SPSS Syntax. LISREL Syntax.

Parsimony Indices. (2010). Outline.

Reliability Generalization of the Implicit Association Test. (2009). Paper. Data. Article Summary.

Why is reliability index less than or equal to 1? (2009). Note.

How gender, financial situation, and desired relationship length affect mate preferences. (2009). Proposal. Result. Presentation. Questionnaire. Data. Syntax.

Does Unaware Associative Learning Exist? Behavioral, Biological, and Theoretical Considerations. (2008). Paper.

Shifting from implicit to explicit knowledge. (2008). Paper. Data. Syntax.

Strengths and Weaknesses of Qualitative Research Methods. (2008). Paper.

ทฤษฎีการเรียนรู้. (2550). เอกสาร.

การทบทวนงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภค. (2006). เอกสาร. การนำเสนอ.

การใช้โมเดลเชิงเส้นในการอธิบายความแปรปรวนในการใช้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา (2549). เอกสาร.

นักจิตวิทยากับงานช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (2548). เอกสาร.

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การออกกำลังกาย และการไปพบแพทย์ กับการรับรู้สุขภาพในวัยผู้ใหญ่ (2548). เอกสาร. Data. แบบสอบถาม.

การพัฒนาใบสมัครงานเพื่อทำนายผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่อยู่ในบริษัทของตัวแทนจำหน่ายประกันชีวิต (2548). รายงานเสนอ. การนำเสนอ.

อคติทางปัญญาในการประเมินผลงาน (2548). เอกสาร. Presentation.

การจัดการผลการปฏิบัติงานในมุมมองของผม (2548). การนำเสนอ.

รายงานสรุปโครงการประเมินผลการปรับเจตคติ การยอมรับ และให้โอกาสแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (2548). ผลการวิเคราะห์. การพัฒนามาตร. แบบสอบถามช่วงทดลองมาตร: ผู้ป่วย และ บุคคลสำคัญ. แบบสอบถามเก็บข้อมูลจริง: ผู้ป่วย และ บุคคลสำคัญ. ข้อมูลช่วงทดลองมาตร: ผู้ป่วย และ บุคคลสำคัญ. ข้อมูลจริง: ผู้ป่วย และ บุคคลสำคัญ. Syntax.

การศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (2548). เอกสาร. โปสเตอร์. ใบปลิว. แบบสอบถาม. Data.

ข้อวิพากษ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education ปี 2005 (2548). เอกสาร. การนำเสนอ. ผลการจัดอันดับใหม่.

ฟอร์มการสัมภาษณ์ทางคลินิก (2547). ฟอร์ม.

การสรุปเอกสารทางวิชาการ

หัวข้อนี้เป็นรายงานการสรุปเอกสารทางวิชาการ ผมนำมาใส่ในนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา กรุณาไปตรวจสอบเอกสารต้นฉบับหากสนใจในหัวข้อดังกล่าว

Exploratory Structural Equation Modeling. (Asparouhov, & Muthen, 2009; Presented in 2011). Presentation.

Sample Size in Factor Analysis. (MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong, 1999; Presented in 2011). Presentation.

Culture and Self-Concept Stability: Consistency Across and Within Contexts Among Asian Americans and European Americans. (English & Chen, 2008; Commented in 2008). Comment.

Does Culture Influence What and How We Think? (Oyserman & Lee, 2008; Presented in 2008). Presentation. Outline.

Gimme the ball (Goubet & Clifton, 1998; นำเสนอปี 2548). เอกสาร. การนำเสนอ.

การแปล Ethical Principles of Psychologists and Code Of Conduct (APA, 2002; นำเสนอปี 2548). เอกสาร.

Gender Difference in Perception of Stressors and Utilization of Social Support among University Students (Day & Livingstone, 2003; นำเสนอปี 2548). เอกสาร.

Managing in time of change: 24 lessons for leading individuals and teams through change (Maginn, 2006; นำเสนอปี 2549). เอกสาร.

A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout (Lee & Ashforth, 1996; นำเสนอปี 2549). เอกสาร.

High performance work systems and occupational safety (Zacharatos, Barling, & Iverson, 2005; นำเสนอปี 2549). เอกสาร.