โปรแกรม R สำหรับการสร้างสถานการณ์จำลอง

โปรแกรม R เป็นโปรแกรมทางสถิติที่มีทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม วิชานี้จะครอบคลุมการใช้ R ในการสร้างโมเดลจำลองทางสถิติ (Monte Carlo Simulation) วิชานี้จะครอบคลุมถึงทุกขั้นตอนของการสร้างโมเดลจำลองดังนี้ เนื่องจากข้อมูลของชั้นเรียนมีการอัพเดทบ่อย ผมเกรงว่าการอัพเดทจะไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ ผมจึงใส่รายละเอียดของชั้นเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษ

  • การออกแบบเงื่อนไขของโมเดลจำลองทางสถิติ
  • สร้างข้อมูลจำลองจากโมเดลที่กำหนด
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่กำหนด
  • ดึงข้อมูลที่ต้องการ เช่น การประมาณค่าพารามิเตอร์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Errors) จากผลการวิเคราะห์
  • รวบรวมข้อมูลที่ได้ มาสรุปว่ามีค่าในแต่ละเงื่อนไขอย่างไร

นอกจากนี้ วิชานี้ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด (debugging) การนำโมเดลจำลองไปวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High-performance computers) และการสื่อสารกับโปรแกรมสถิติอื่น

หมายเหตุ

ไฟล์ที่ด้านในเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นลิงค์สีน้ำเงินหรือตารางสีน้ำเงิน ไฟล์ที่ด้านในเป็นภาษาไทยจะเป็นลิงค์สีแดงหรือตารางสีแดง

Summer 2015 (R SIM; Graduate, TTU)

Lectures Videos Materials
Getting Started
Getting and Organizing Outputs
The if Statement and the apply Function
Communication with External Programs Using R
The Apply Family in R
Data Generation and Debugging
Quick Start of Using High Performance Computing (HPC)*
Build R package to Run Simulation in HPC*
Expectation and Variance
Optimization
Plotting

*I taught this class using HPC in Texas Tech University. Running in other HPCs could be slightly different.

Assignments Materials
Assignment 1
Assignment 2
Assignment 3
Assignment 4